Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29269
Title: Sở hữu đất đai và vấn đề phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
Authors: Lưu Quốc Thái
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật đất đai
Abstract: Electronic Resources
Hình thức sở hữu đối với đất đai ở Việt Nam - Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng, phát triển kinh tế thị trường – Xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước trong quan hệ đất đai nhằm củng cố, hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 36-43, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 10(246)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.