Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29272
Title: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Lao động
Tranh chấp lao động
Abstract: Trình bày 8 thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật hiện hành. Đề xuất một số ý kiến về mô hình (quy trình) giải quyết tranh chấp lao động ở nước ta trong thời gian tới
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 56-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 10 (246)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56_THUTUCGIAIQUYET_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.