Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29300
Title: Một số vấn đề về nguyên tắc công bằng trong pháp luật về thuế thu nhập cá nhân
Authors: Trần Minh Đức
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Tài chiính
Thuế thu nhập cá nhân
Abstract: Khái quát về nguyên tắc công bằng đối với việc quy định về thu nhập chịu thuế. Tiến hành phân tích nguyên tắc công bằng đối với việc quy định về giảm trừ gia cảnh
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 56-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 12(248)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56_MOTSOYKIEN_TC_SO12_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 976,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.