Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29321
Title: Xu hướng đổi mới trong đào tạo Luật ở Nhật Bản và vài gợi mở cho đổi mới đào tạo Luật ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Đào tạo luật
Pháp luật Nhật Bản
Pháp luật Việt Nam
Đổi mới đào tạo luật
Abstract: Đào tạo luật ở Nhật Bản theo mô hình truyền thống -- Đào tạo luật theo xu hướng đổi mới ở Nhật Bản: Sự ra đời của các trường Luật sau đại học; Một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh vận hành hệ thống đào tạo luật mới -- Một vài gợi ý cho Việt Nam trong tiến trình đổi mới đào tạo luật.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 70-78, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 7(255)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 70_XUHUONGMOITRONGDAOTAO_TC_SO7_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.