Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29327
Title: Tham nhũng và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: những vấn đề đặt ra và giải pháp
Authors: Trịnh Quang Bắc
Authors: Trịnh Quang Bắc
Keywords: Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Đầu tư xây dựng
Luật xây dựng
Luật tham nhũng
Abstract: Đầu tư xây dựng và những đặc điểm cơ bản của lĩnh vực đầu tư xây dựng liên quan đến công tác đầu tranh phòng chống tham nhũng -- Nhận diện tham nhũng trong đầu tư xây dựng -- Một số phương thức, thủ đoạn tham nhũng phổ biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng -- Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 16-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 8(256)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_THAMNHUNGVAPHONGCHONG_TC_SO8_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.