Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29335
Title: Các nguyên tắc cơ bản của Luật môi trường
Authors: Võ Trung Tín
Keywords: Luật môi trường
Nguyên tắc cơ bản
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và Bảo vệ quyền con người được sống trong một môi trường lành mạnh -- Nguyên tắc phòng ngừa -- Nguyên tắc coi môi trường là một thể thống nhất -- Nguyên tắc phát triển bền vững -- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 55-64, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 8(256)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_CACNGUYENTACCOBAN_TC_SO8_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.