Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29345
Title: Vấn đề áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính đối với người chưa thành niên
Authors: Vũ Thư
Keywords: Biện pháp cưỡng chế hành chính
Người phạm tội chưa thành niên
Pháp luật Việt Nam
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Abstract: Áp dụng biện pháp cưỡng chế Nhà nước đối với người chưa thành niên dù dưới hình thức, mức độ nào thì bao giờ cũng là điều hết sức khó khăn và có trong ấy cả nỗi băn khoăn, niềm đau của xã hội. Đối với người chưa thành niên, trên bước đường đi đến trưởng thành với những sốc nổi, bồng bột thì việc phải chịu biện pháp cưỡng chế Nhà nước luôn là một sự khởi đầu chẳng nên có, có thể để lại ấn tượng không hay gì trong những năm về sau.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 30-34, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 9(257)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_VANDEAPDUNGBIENPHAP_TC_SO9_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 972,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.