Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29350
Title: Hiệu quả xét xử và vấn đề phát hiện, thu thập, xử lý tài liệu, chứng cứ trong vụ án hình sự
Authors: Hoàng Mạnh Hùng
Keywords: Xử lý tài liệu
Vụ án hình sự
Luật hình sự
Thu thập tài liệu
Hiệu quả xét xử
Abstract: Hoạt động tố tụng hình sự nói chung và các vụ án hình sự nói riêng ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta, đã kiềm chế tình hình gia tăng tội phạm. Tuy nhiên, hoạt động xét xử trong tố tụng hình sự Việt Nam còn bộc lộ nhiều yếu kém, vẫn còn tình trạng bỏ lọt tội phạm, xử oan người vô tội, xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 67-71, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 9(257)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_HIEUQUAXETXUVAVANDE_TC_SO9_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 971,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.