Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29355
Title: Vị trí, vai trò của chính quyền địa phương trong hệ thống các cơ quan Nhà nước
Authors: Văn Tất Thu
Authors: Văn Tất Thu
Keywords: Chính quyền địa phương
Cơ quan Nhà nước
Cải cách hành chính
Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Abstract: Nguyên tắc tổ chức quyền lực ở Nhà nước ta -- Quyền giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân -- Mối quan hệ giữa chính phủ và chính quyền địa phương -- Một số kiến nghị về tổ chức lại chính quyền địa phương.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 3-8, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 10(258)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VITRIVAITROCUACHINHQUYEN_TC_SO10_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.