Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29361
Title: Pháp luật tài chính ngân hàng và yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phát triển bền vững
Tài chính ngân hàng
Luật ngân hàng
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Quan điểm về Phát triển bền vững: Phát triển bền vững về kinh tế; Quan điểm về Phát triển bền vững và công bằng xã hội; Quan điểm về bảo vệ môi trường -- Thực tiễn xây dựng thực thi pháp luật tài chính công và văn bản để đảm bảo Phát triển bền vững -- Thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật tài chính ngân hàng của các chủ thể kinh doanh và vấn đề đảm bảo phát triển bền vững -- Thực tiễn xây dựng và thực thi pháp luật tài chính ngân hàng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khác và vấn đề đảm bảo phát triển bền vững -- Một số quan điểm, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo yếu tố phát triển bền vững trong quá trình tiếp tục xây dựng và thực thi pháp luật tài chính ngân hàng.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 40-48, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 10(258)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_PHAPLUATTAICHINHNGANHANG_TC_SO10_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.