Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29367
Title: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra thực hiện cơ chế gắn công tố với hoạt động điều tra
Authors: Vũ Mộc
Keywords: Quyền công tố
Viện kiểm sát
Giai đoạn điều tra
Bộ Luật tố tụng hình sự
Abstract: Xét trên bình diện quy định của pháp luật thì hoạt động công tố có quan hệ mật thiết với hoạt động điều tra. Có thể nói tuy Bộ Luật Tố tụng hình sự 2003 không quy định cụ thể quyền chỉ đạo các hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhưng theo nội dung các qui định về quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát và của cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát là cơ quan quyết định mọi hành vi tố tụng ở giai đoạn điều tra.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 76-78, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 10(258)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76_NANGCAOCHATLUONGTHUCHANH_TC_SO10_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 767,83 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.