Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29376
Title: Bàn về tính hợp pháp, hợp lý trong quyết định Quản lý Nhà nước
Authors: Trần Văn Duy
Authors: Trần Văn Duy
Keywords: Quản lý nhà nước
Quyết định quản lý Nhà nước
Tính hợp pháp
Tính hợp lý
Abstract: Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý cảu quyết định quản lý Nhà nước -- Những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định quản lý Nhà nước hiện nay -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quyết định quản lý Nhà nước.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 31-35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 11(259)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31_BANVETINHHOPPHAP_TC_SO11_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 949,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.