Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29390
Title: Nhu cầu tích hợp các giá trị truyền thống trong mô hình Nhà nước pháp quyền Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Việt Hương
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Pháp luật Việt Nam
Giá trị truyền thống
Luật hiến pháp
Abstract: Truyền thống và tính chất nhân dân của Nhà nước -- Truyền thống xây dựng một Nhà nước Trung Ương tập quyền có sự phân công và sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong hoạt động điều hành, quản lý đất nước -- Kinh nghiệm thiết kế và vận hành chính quyền cơ sở -- Kinh nghiệm về việc xây dựng và sử dụng các cơ chế kiểm soát đảm bảo sự thống nhất của quyền lực, chống sự lạm quyền -- Kinh nghiệm xây dựng và quản lý đội ngũ thi hành công vụ.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 6-14, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6_NHUCAUTICHHOPCACGIATRI_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.