Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29394
Title: Phòng chống tham nhũng, lãng phí: kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Phòng chống tham nhũng
Chống lãng phí
Luật Phòng chống tham nhũng
Abstract: Khái niệm, đặc điểm, tác hại của tham nhũng, lãng phí: Khái niệm và đặc điểm của tham nhũng; Khái niệm và đặc điểm của lãng phí; Tác hại của tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của một số nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí -- Kinh nghiệm của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí: Đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng, lãng phí và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Xây dựng và thực hiện hệ thống các giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 32-40, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_PHONGCHONGTHAMNHUNGLANGPHI_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.