Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29402
Title: Quản lý xã hội trong những tình huống bất thường do tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội: Kinh nghiệm của Trung Quốc
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Quản lý xã hội
Tình huống bất thường
Pháp luật Việt Nam
Yếu tố tự nhiên
Yếu tố xã hội
Pháp luật Trung Quốc
Abstract: Thực trạng tình huống bất thường về tự nhiên và xã hội ở Trung Quốc -- Kinh nghiệm xử lý tình huống bất thường về tự nhiên và xã hội ở Trung Quốc: Chú ý đến phát triển và quản lý phát triển xã hội ngay trong những bước đi đầu tiên của quá trình phát triển; Thành lập nhóm chuyên gia ứng phó với các biến động của xã hội; Tăng cường kiểm soát vĩ mô của Chính phủ với phát huy vai trò chủ động, tích cực của chính quyền địa phương và cơ sở; Cần phải phát triển kinh tế thì mới có thực lực, tài chính để ứng phó, giải quyết hậu quả phát sinh từ các tình huống bất thường về tự nhiên và xã hội; Xây dựng các phương án riêng để đối phó với các sự kiện bất thường về tự nhiên và xã hội; Phát huy vai trò của người dân và sự tham gia của xã hội dân sự; Phát huy và khai thác vai trò của công nghệ thông tin, viễn thông trong quản lý các tình huống bất thường; Đổi mới tư duy trong giải quyết các vấn đề xã hội; Dùng pháp luật để cụ thể hóa lợi ích của các nhóm tranh chấp; Giáo dục về phòng ngừa thiên tai và cứu hộ khẩn cấp; Quốc tế hóa và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế trong huy động các nguồn lực khác trong dự báo, ứng phó với thiên tai.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 77-81, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009.Số 12(260)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 77_QUANLYXAHOITRONGNHUNGTINHHUONG_TC_SO12_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 999,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.