Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29409
Title: Quốc triều Hình luật và các nguyên tắc của Luật hình sự hiện đại
Authors: Lê Thị Sơn
Keywords: Quốc triều hình luật
Nguyên tắc
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Sự ra đời của Quốc triều hình luật thực sự là sự kiện có giá trị đặc biệt trong lịch sử thể chế và củng cố pháp chế thời nhà Lê. Nếu xét về mặt kỹ thuật lập pháp hình sự thì tuy được ban hành cách đây khoảng hơn 500 năm, Bộ luật này đã mang nhiều đặc điểm của Bộ luật hình sự hiện đại. Về cấu trúc, Bộ luật cũng gồm hai phần: Phần chung và phần các tội phạm. Các quy định trong chương Danh lệ có thể coi là quy định của phần chung. Đó là những quy định mang tính chất chung thể hiện những nguyên tắc nhất định và được cụ thể hóa trong quy định về tội phạm trong các chương tiếp theo.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 14-21, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 8(268)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_QUOCTRIEUHINHLUAT_TC_SO8_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.