Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29417
Title: Hiến pháp và cơ chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Hiến pháp
Cơ chế quyền lực Nhà nước
Luật hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Nguyên tắc chủ quyền của nhân dân và sức nặng kiểm soát quyền lực -- Quá trình phát triển của hiến pháp và những mô hình của cơ chế quyền lực Nhà nước.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 3-10, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 9(269)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_HIENPHAPVACOCHEQUYENLUC_TC_SO9_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.