Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29419
Title: Những nội dung cơ bản của Luật ngân sách Nhà nước
Authors: Bạch Minh Huyền
Keywords: Luật ngân sách Nhà nước
Pháp luật Việt Nam
Ngân sách Nhà nước
Abstract: Ý nghĩa của việc ban hành luật ngân sách nhà nước -- Những nội dung cơ bản của Luật ngân sách nhà nước: Ngân sách Nhà nước được quản lý thống nhất, có phân công, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp; Nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành và ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân đối với Ngân sách Nhà nước; Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách mỗi cấp chính quyền được phân định rõ ràng; Quản lý quỹ Ngân sách nhà nước và quản lý chi Ngân sách Nhà nước; Quỹ dự phòng và quỹ dự trữ tài chính; Về cân đối ngân sách nhà nước; Việc lập, chấp hành, quyết toán, kiểm tra ngân sách nhà nước; Kiểm toán, kiểm tra, thanh tra Ngân sách nhà nước
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 3-10, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NHUNGNOIDUNGCOBAN_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.