Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29426
Title: Cơ chế ba bên ở Việt Nam: Những ghi nhận về mặt pháp lý
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Cơ chế ba bên
Luật lao động
Quan hệ lao động
Quản lý lao động
Abstract: Đôi nét về bối cảnh kinh tế - xã hội: Trước khi thực hiện công cuộc đổi mới; Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới -- Ghi nhận về mặt pháp lý: Vị trí pháp lý của các bên trong mối quan hệ lao động; Quan hệ lao động trong pháp luật lao động Việt Nam -- Nhận xét và đề xuất.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 66-75, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 9(269)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66_COCHEBABENOVIETNAM_TC_SO9_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.