Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29427
Title: Mức phạt tương thích - đại lượng chung để đánh giá và hoàn thiện pháp luật
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Mức phạt
Bộ Luật hình sự
Tội phạm.
Abstract: Bài viết này đề cập đến một số khái niệm và phương pháp mới, những cái tạo thêm cơ sở để nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện Bộ Luật hình sự, đặc biệt là phần các tội phạm. Vì là khái niệm mới nên cái vỏ của nó, tức là tên gọi hay thuật ngữ để chỉ khái niệm đó có thể còn chưa chuẩn, còn có thể phải thay đổi cho phù hợp hơn. Nhưng về nội dung của nó thì bao gồm hai nội dung sau: Mức phạt tương thích -- Cơ cấu dữ liệu của tình hình tội phạm hay phương pháp lượng hóa phần các tội phạm của Bộ Luật hình sự bằng mức phạt tương thích.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 76-84, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 9(269)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76_MUCPHATTUONGTHICH_TC_SO9_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.