Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29430
Title: Vài ý kiến về bảo hộ Quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Authors: Trần Văn Sơn
Keywords: Luật Sở hữu trí tuệ
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Nhãn hiệu hàng hóa
Pa-tăng
Quyền tác giả
Abstract: Nhãn hiệu hàng hóa: Pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa và các hiệp ước; Quản lý nhãn hàng và các quy định; Qui trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Mua bán Lixăng và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa; Khiêu nại và việc hủy bỏ các nhãn hàng do người khác đăng ký -- Pa-Tăng: Quản lý Pa-tăng; Qui trình đăng ký sáng chế -- Quyền tác giả: Cơ quan bảo hộ bản quyền tác giả; Thực hiện việc bảo vệ bản quyền tác giả
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 11-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_VAIYKIENVEBAOHO_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.