Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29431
Title: Một số ý tưởng về hiến pháp nhân dịp toàn dân thảo luận, góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XI
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Hiến pháp
Tư tưởng hiến pháp
Thể chế hiến pháp
Văn kiện
Luật hiến pháp
Abstract: Ở Việt Nam, những tiến triển của Hiến pháp gắn kết mật thiết với đường lối của Đảng Cộng sản, tương lai của chủ nghĩa hợp hiến ở Việt Nam phụ thuộc không nhỏ vào những định hướng của Đại hội Đảng sắp tới. Bằng việc nhìn lại gần một thế kỷ diễn tiến của Hiến pháp Việt Nam, bài viết này gợi mở những ý tưởng cho tương lai của nó, có tính chất tham khảo cho việc thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn kiện trình đại hội Đảng lần thứ XI. Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này chứng kiến những diễn tiến của Hiến pháp ở Việt Nam trên ba phương diện: Tư tưởng Hiến pháp -- Thể chế hiến pháp -- Quyền lực của Hiến pháp.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 10-17, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 10(270)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_MOTSOYTUONGVEHIENPHAP_TC_SO10_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.