Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29441
Title: Bàn về chế định hồi tị trong thủ tục hành chính thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân và tổ chức
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Chế định hồi tị
Thủ tục hành chính
Luật hành chính
Cải cách hành chính
Abstract: Ở bài viết này, chúng tôi đề cập chế định hồi tị với tư cách là một yếu tố của thủ tục hành chính, trong bối cảnh cải cách hành chính nói trên. Hồi tị là từ gốc Hán, có nghĩa là "lánh đi". Trong hệ thống pháp luật nước ta, với nghĩa đó, chế định hồi tị nói chung được hiểu là sự thay đổi bắt buộc đối với người tiến hành tố tụng trong những trường hợp pháp luật qui định, để hoạt động tố tụng có kết quả trong điều kiện khách quan, bảo đảm pháp chế.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 21-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_BANVECHEDINHHOITI_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 750,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.