Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29455
Title: Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Authors: Lê Thị Thanh
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Luật Doanh nghiệp Nhà nước
Luật doanh nghiệp
Quy phạm pháp luật
Abstract: thực trạng pháp luật điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước -- Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 17-19, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 12(272)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_HOANTHIENPHAPLUATDIEUCHINH_TC_SO12_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 814,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.