Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29456
Title: Bàn về điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
Authors: Đoàn Trung Kiên
Keywords: Luật chống bán phá giá
Hàng hóa nhập khẩu
Pháp luật Việt Nam
Biên độ bán phá giá
Abstract: Để tránh lạm dụng và bảo đảm tính khách quan trong việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, Điều 6 Pháp luật Chống bán phá giá quy định biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam khi có đủ hai điều kiện sau: Hàng hóa bị bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá được xác định cụ thể (Xác định hành vi bán phá giá) -- Việc bán phá giá trên là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước (Xác định thiệt hại).
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 20-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 12(272)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_BANVEDIEUKIENAPDUNG_TC_SO12_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.