Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29457
Title: Một số vấn đề chung về chế định trách nhiệm sản phẩm và vai trò của chế định này dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng
Authors: Trần Thị Quang Hồng
Keywords: Chế định trách nhiệm sản phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Lịch sử hình thành chế định trách nhiệm sản phẩm -- Khái niêm và bản chất của chế định trách nhiệm sản phẩm: Khái niệm và đặc điểm của chế định trách nhiệm sản phẩm; Bản chất của chế định trách nhiệm sản phẩm; Phân biệt các chế định đặc thù về bảo vệ người tiêu dùng và chế định trách nhiệm sản phẩm -- Cơ sở và chức năng của chế định trách nhiệm sản phẩm -- Vai trò của chế định trách nhiệm sản phẩm trong việc bảo vệ người tiêu dùng -- Kết luận.
Publisher: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Type: 2010
Format: tr. 25-34, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010.Số 12(272)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_MOTSOVANDECHUNG_TC_SO12_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.