Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29479
Title: Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý đối với các tổ chức xã hội ở nước ta
Authors: Nguyễn Minh Phương
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Thể chế quản lý
Tổ chức xã hội
Việt Nam
Thể chế pháp luật
Abstract: Quán triệt các quan điểm về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý các tổ chức xã hội nước ta -- Tổng kết những nghị quyết, chỉ thị và chủ chương của Đảng đối với các tổ chức xã hội kể từ công cuộc đổi mới đến nay -- Xây dựng chương trình tổng thể hoàn chỉnh thể chế pháp luật về các tổ chức xã hội -- Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý các tổ chức xã hội, cần tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc trong quản lý các tổ chức này hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 21-25, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 2(274)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_TIEPTUCHOANTHIENTHECHE_TC_SO2_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 887,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.