Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29495
Title: Về hình phạt và tình tiết định khung của tội gián điệp trong Bộ luật Hình sự năm 1997 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Tội gián điệp
Hình phạt
Tình tiết định khung
Luật hình sự
Abstract: Nghiên cứu hình phạt quy định đối với Tội gián điệp tại điều 80 BLHS và điều 92 BLHS, đồng thời so sánh với quy định của pháp luật hình sự nước ta trước khi ban hành BLHS năm 1985 cho thấy có nhiều thay đổi, còn một số bất cập cần phải trao đổi thêm nhằm hoàn thiện hơn nữa chính sách hình sự của Nhà nước ta đối với các loại tội phạm nói chung và tội gián điệp nói riêng
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 66-69, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 3(275)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66_VEHINHPHATVATINHTIET_TC_SO3_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.