Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29512
Title: Một số suy nghĩ về tội gây ô nhiễm môi trường
Authors: Phạm Văn Beo
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Tội gây ô nhiêm môi trường
Bảo vệ môi trường
Abstract: Trình bày thực trạng tội gây ô nhiễm môi trường, các hình phạt tù liên quan đến tội gây ô nhiễm môi trường
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 68-72, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 4(276)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68_MOTSOSUYNGHIVE_TC_SO4_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 945,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.