Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29520
Title: Thực trạng tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Lê Văn Cảm
Authors: Lê Văn Cảm
Keywords: Quyền lực nhà nước
Kiểm soát quyền lực
Abstract: Cách đặt vấn đề của giới khoa học pháp lý Việt Nam về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay – Nhìn nhận về những khiếm khuyết trong quá trình tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay dưới góc độ Nhà nước pháp quyền – Hệ quả của sự thiếu vắng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 28-31, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 5(277)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28_THUCTRANGTOCHUCTHUCHIEN_TC_SO5_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.