Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29530
Title: Chống cạnh tranh bất hợp pháp ở Hàn Quốc
Authors: Đặng Vũ Huân
Keywords: Chống cạnh tranh không lành mạnh
Luật bình ổn giá và kinh doanh công bằng
Pháp luật Hàn Quốc
Abstract: Ở Hàn Quốc, một đạo luật về ổn định giá cả và kinh doanh công bằng đã được ban hành ngày 31/12/1975 nhằm bình ổn tình hình giá cả thị trường và thiết lập một trật tự kinh doanh tự do, công bằng. Theo đạo luật này, việc ổn định giá cả được tác động trực tiếp bằng các biện pháp Nhà nước và được quy định rõ trong từng điều khoản của Luật: quy định mức giá tối đa, việc công bố giá, ấn định giá đối với các ngành phục vụ công cộng ... và Nhà nước có thể áp dụng biện pháp điều chỉnh cung, cầu khẩn cấp.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 59-60, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 6(101)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59_CHONGCANHTRANHBATHOPPHAP_TC_SO6_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 598,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.