Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29545
Title: Một vài ý kiến về hoàn thiện hệ thống tòa án nhân dân ở nước ta
Authors: Nguyễn Minh Sử
Keywords: Tòa án nhân dân
Tòa án
Abstract: Đưa ra một số ý kiến, kiến nghị đổi mới tổ chức hệ thống tòa án ở Việt Nam: về tổ chức hệ thống tòa án nhân dân; về tên gọi của tòa án cấp thứ nhất; về mô hình thống nhất cơ cấu bộ máy tổ chức và biên chế của tòa án nhân dân khu vực; về thẩm quyền chung của tòa án nhân dân các cấp; hướng dẫn pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân năm 2002; về mở rộng đối tượng tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán; về sửa đổi nhiệm kỳ của thẩm phán
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 25-29, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 7(279)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_MOTVAIYKIENVEHOANTHIEN_TC_SO7_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.