Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29563
Title: Một số vấn đề về quyền đình công trong pháp luật lao động ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Quang Minh
Keywords: Luật lao động
Quyền đình công
Pháp luật Việt Nam
Đình công
Abstract: Khái niệm về đình công -- Một số đặc điểm cơ bản của quyền đình công: Việc thực hiện quyền đình công biểu hiện thông qua sự ngừng việc của người lao động; Việc thực hiện quyền đình công phải có tính tổ chức; Việc thực hiện quyền đình công phải do tập thể người lao động tiến hành -- Các loại hình đình công: Đình công doanh nghiệp; Đình công bộ phận; Đình công hợp pháp; Đình công bất hợp pháp -- Một số kiến nghị: Các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu và sớm ban hành một văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn về thủ tục, trình tự tiến hành đình công; Đề nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục các doanh nghiệp được đình công theo quy định tại điều 174 của Bộ luật lao động và Điều 80 của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động để người lao động biết được trong những doanh nghiệp nào thì được quyền đình công, trong những doanh nghiệp nào thì không được đình công.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 10-18, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 7(102)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_MOTSOVANDEVEQUYENDINHCONG_TC_SO7_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.