Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29588
Title: Từ DOC qua bản quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC tới COC trên Biển Đông
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Biển Đông
DOC
COC
Abstract: Từ DOC đến Bản Quy tắc hướng dẫn -- Nội dung Bản Quy tắc hướng dẫn DOC 2002 -- Bản Quy tắc hướng dẫn trên con đường từ DOC đến COC
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr. 47-55, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 10(282)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_TUDOCQUABANQUYTAC_TC_SO10_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.