Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29597
Title: Tư tưởng lập hiến ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Tư tưởng lập hiến
Việt Nam
Abstract: Tư tưởng cải cách nhà nước của Nguyễn Trường Tộ (1830-1871) -- Tư tưởng xây dựng chế độ quân chủ lập hiến của Phạm Quyền -- Tư tưởng lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Trực và Đảng lập hiến ở Nam Kỳ -- Tư tưởng lập hiến của Nguyễn An Ninh (1900-1943) và Phan Văn Trường (1876-1933) ... -- Tư tưởng lập hiến của Nguyễn Ái Quốc (1890-1969) và Đảng Cộng sản Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2011
Issue Date: 2011
Type: 2011
Format: tr.27-36 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2011. Số 11(283)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_TUTUONGLAPHIENOVIETNAM_TC_SO11_2011.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.