Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29633
Title: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Keywords: Bảo vệ môi trường
Quản lý nhà nước
Abstract: Thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời gian qua -- Kiến nghị khắc phục những hạn chế trong hoạt động quản lý của Nhà nước BVMT trong thời gian tới
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.55-59 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 1 (285)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_QUANLYNHANUOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.