Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29647
Title: Những vấn đề pháp lý đặt ra khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp - thực tiễn và định hướng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê Thị Thanh
Keywords: Đơn vị sự nghiệp công lập
Doanh nghiệp
Abstract: Những điểm khác biệt giữa doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập -- Những vấn đề pháp lý đặt ra khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.62-69 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 2 (286)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_NHUNGVANDEPHAPLY_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.