Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29651
Title: Về cơ cấu của Hiến pháp
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Hiến pháp
Cơ cấu
Abstract: Cơ cấu của các bản hiến pháp của Việt Nam -- Những nét tương đồng và những nét khác biệt trong cơ cấu của các bản hiến pháp trên thế giới -- Các yếu tố cần được tính đến khi xây dựng cơ cấu của Hiến pháp sửa đổi và đề xuất cơ cấu của Hiến pháp sửa đổi
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.3-6 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 3 (287)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VECOCAUHIENPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.