Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29656
Title: Quyền con người, đạo đức và pháp luật
Authors: Hoàng Thị Kim Quế
Keywords: Quyền con người
Đạo đức
Pháp luật
Abstract: Quyền con người, đạo đức và pháp luật là mối quan tâm thường trực của mỗi người, mỗi cộng đồng, quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Về nguyên tắc, không có sự đối lập, tách biệt giữa pháp luật và đạo đức tỏng lĩnh vực quyền con người
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.19-24 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 3 (287)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_QUYENCONNGUOI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.