Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29694
Title: Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992
Authors: Thái Vĩnh Thắng
Keywords: Chế độ chính trị
Hiến pháp
Luận cứ khoa học
Abstract: Về những hạn chế, bất cập của chế định chế độ chính trị và những chế định liên quan đến chế độ chính trị tỏng Hiến pháp năm 1992 -- Quang điểm và phương án sửa đổi định chế chế dộ chính trị trong Hiến pháp năm 1992 -- Các quy định trong các chương khác liên quan đến Chương Chế độ chính trị cần được sửa đổi, bổ sung
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.3-12 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 6 (290)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NHUNGLUANCUKHOAHOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.