Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29702
Title: Một số điểm tiến bộ và hạn chế của Luật Viên chức năm 2010
Authors: Cao Vũ Minh
Authors: Cao Vũ Minh
Keywords: Luật Viên chức
Viên chức
Abstract: Tính tất yếu và ý nghĩa của việc ban hành Luật Viên chức -- Những điểm tiến bộ và hạn chế của Luật Viên chức năm 2010
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.50-59 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 6 (290)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_MOTSODIEMTIENBO_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.