Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29707
Title: Vai trò của Tòa án trong việc thực hiện chức năng xét xử trong tố tụng hình sự
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Tòa án
Tố tụng hình sự
Hoạt động xét xử
Luật hình sự
Abstract: Ở các nước hệ thống luật án lệ, ba chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự: buộc tội, bào chữa và xét xử được phân định rõ ràng giữa bên buộc tội, bên bào chữa của tòa án. Vài trò của tòa án của các nước này được xác định là người trọng tài đứng giữa hai bên làm nhiệm vụ phân xử, ra quyết định cuối cùng về vụ án để kết thúc quá trình tranh tụng. Trách nhiệm chứng minh về vụ án tại phiên tòa được phân đều cho hai bên buộc tội và bào chữa. Tòa án hầu như không tham gia vào quá trình tranh tụng giữa hai bên mà chủ yếu là duy trì trật tự phiên tòa "cầm trịch" cho hai bên tranh tụng, xem xét, ghi nhận các chứng cứ, các yêu cầu, đề nghị và kết luận các bên đưa ra về vụ án để làm cơ sở khoa học ra quyết định của mình khi nghị án.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1996
Issue Date: 1996
Type: 1996
Format: tr. 29-33, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1996 .Số 8(103)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_VAITROCUATOAAN_TC_SO8_1996.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 746,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.