Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29708
Title: Quy định về cơ quan bảo vệ Hiến pháp trong Hiến pháp 1992 sửa đổi
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Cơ quan bảo vệ Hiến pháp
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Theo Hiến pháp 1992 việc bảo vệ Hiến pháp ở nước ta được thiết kế ở mức độ giao chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho các thiết chế quyền lực nhà nước ở trung ương bao gồm: Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giám sát việc tôn trọng và thi hành Hiến pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.3-4 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 7 (291)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_QUYDINHVECOQUAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 698,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.