Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29710
Title: Sở hữu đất đai trong Hiến pháp Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Sở hữu đất đai
Hiến pháp
Abstract: Vấn đề sở hữu trong đó có Sở hữu đất đai phải xuất phát từ thực tiễn sản xuất, quản lý, kahi thác tài sản trong xã hội và phải do nhân dân bàn bạc, quyết định; việc sửa đổi Hiến pháp lần này các quyết sách về kinh tế tỏng đó có vấn đề Sở hữu đất đai sẽ được các nàh kinh tế và pháp lý giải quyết một cách thấu đáo
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.13-18 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 7 (291)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13_SOHUUDATDAI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.