Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29737
Title: Tiền đề để xây dựng một Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả
Authors: Bùi Huy Khiên
Authors: Bùi Huy Khiên
Keywords: Chính phủ
Cơ chế lãnh đạo
Abstract: Tìm hiểu các tiền đề cần có để xây dựng một Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả thông qua đó mỗi người có những tư duy, suy nghĩ riêng về các vấn đề nêu ra. Tập trung phân tích 5 tiền đề cơ bản làm cơ sở để xây dựng Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả : Xác định rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; Xác định lại chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; Xác định lại mối quan hệ giữa Chính phủ và các cơ quan lập pháp và tư pháp ....
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.27-33 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 9 (293)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_TIENDEDEXAYDUNG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.