Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29753
Title: Tham vấn nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi – bản chất và nguyên tắc thực hiện
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Tham vấn nhân dân
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Bản chất và ý nghĩa của Tham vấn nhân dân -- Các nguyên tắc Tham vấn nhân dân -- Nội dung hoạt động trong quy trình tham vấn dự thảo Hiến pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.20-24 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 10 (294)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_THAMVANNHANDAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 978,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.