Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29762
Title: Khái niệm và các dấu hiệu của tội phạm nhìn từ góc độ so sánh pháp luật hình sự một số nước trên thế giới
Authors: Hồ Sỹ Sơn
Keywords: Tội phạm
Luật hình sự
Abstract: So sánh bộ luật hình sự giữa các nước về khái niệm và các dấu hiệu của tội phạm ; từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chế định tội phạm cụ thể là khái niệm tội phạm và các dấu hiệu tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr.91-99 , .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 10 (294)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 91_KHAINIEMVACACDAUHIEU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_10_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.