Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29786
Title: Những quy định cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức (lao động bắt buộc) và các cam kết quốc tế của Việt Nam
Authors: Lê Thị Hoài Thu
Keywords: Lao động cưỡng bức
Lao động
Abstract: Những quy định cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế về lao động cưỡng bức và xóa bỏ lao động cưỡng bức -- Việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức và một số kiến nghị
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2012
Issue Date: 2012
Type: 2012
Format: tr. 67-76, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2012 .Số 12 (295)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_NHUNGQUYDINHCOBAN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_12_NAM2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.