Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29789
Title: Mục tiêu, chủ thể ban hành và sửa đổi Hiến pháp
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Ban hành Hiến pháp
Sửa đổi Hiến pháp
Abstract: Tìm hiểu mục tiêu, chủ thể ban hành và sửa đổi Hiến pháp ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam qua các Hiến pháp năm1946, 1959, 1980 và 1992
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. 3-5, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013 .Số 1 (297)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MUCTIEUCHUTHEBANHANH_TC_SO1_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 652,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.