Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29793
Title: Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về Chính phủ và chính quyền địa phương
Authors: Đinh Duy Thanh
Authors: Đinh Duy Thanh
Keywords: Chính phủ
Chính quyền địa phương
Abstract: Các quy định về Chính phủ theo Hiến pháp năm 1992 -- Các quy định về chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 1992
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2013
Issue Date: 2013
Type: 2013
Format: tr. 21-30, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2013 .Số 1 (297)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_MOTSODEXUATSUADOIBOSUNG_TC_SO1_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.